Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Beste Tweestroom-er en ouders/verzorgers van jeugdleden

Graag nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 21 oktober 2022, aanvang 20:00 (inloop 19:45), locatie café De Klok.

Let op: Na de Algemene Ledenvergadering is er een Pubquiz georganiseerd. Dus kom allen!

De agenda ziet er, conform ons Huishoudelijk Reglement, als volgt uit:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Rondvraag
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 5. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering van 1 oktober 2021
  Concept notulen zijn te vinden op onze website. Geef eventuele tekstuele onjuistheden uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering door via secretariaat@tweestroomsv.nl.
 6. Jaarverslag
  Het jaarverslag over het seizoen 2021/2022 is te vinden op onze website.
 7. Financieel verslag penningmeester
 8. Bevindingen kascontrolecommissie
 9. Decharge Bestuur
 10. Vaststellen van de begroting
 11. Contributie vaststelling
 12. Verkiezing van bestuur en kascontrolecommissie
  De volgende bestuursleden zijn aftredend en niet herkiesbaar:
  – Lianne van Ampting (Vice-voorzitter)
  – Robbert Bakker (Penningmeester)
  – Anthoinet van den Heuij (Algemeen bestuurslid)
  Aftredend en herkiesbaar is:
  – Milou Rikken (Wedstrijdsecretariaat)
  De volgende leden hebben zich op moment van versturen van de agenda verkiesbaar gesteld voor het bestuur:
  – Maartje Bekker (Algemeen bestuurslid)
  – Evy Weijenberg (Algemeen bestuurslid)
  – Meike Janssen (Algemeen bestuurslid)
  – Dimitri Gaarenstroom (Penningmeester)
  De positie van Voorzitter is vacant
  Wil jij je ook kandidaat stellen? Dat kan tot uiterlijk 2×24 uur voor aanvang ALV. Meld je dan schriftelijk aan bij de secretaris (art. 16 HH). Wil je vooraf meer informatie neem dan gerust contact op met één van de bestuursleden.
 13. Sluiting

Deel dit artikel!

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp
Deel via Email